Regule soutěže

Regule soutěže

Řízení soutěží
Řídícím orgánem soutěže je STK OVV ČSLH Blansko a soutěž se hraje podle platných řádů ledního hokeje, Pravidel ledního hokeje pro období 2018- 2022, soutěžního a disciplinárního řádu a ostatních platných směrnic ČSLH, pokud není v tomto rozpise uvedeno jinak. Doplňovací a pozměňovací ustanovení zveřejňována ve Zpravodaji OSLH Blansko jsou nedílnou součástí tohoto rozpisu.

Pořadatel
Pořadatelem jednotlivých utkání jsou oddíly uvedená v rozpisu na prvním místě. Náklady na pronájem ledové plochy a odměny rozhodčím hradí pořádající oddíl („domácí“).

Termíny a začátky utkání
Termíny a začátky zápasů hraných na ZS uvedených na webových stránkách www.hokej-bk.cz jsou závazné pro obě mužstva. ZS má právo měnit termíny zápasů bez souhlasu svazu. Mužstva musí změnu respektovat, pokud je zimním stadionem nahlášena minimálně 48 hodin před původním začátkem utkání. V případě, že je tato změna ze ZS ohlášena později, má kterékoliv mužstvo právo odmítnout nastoupit k utkání, pokud má závažný důvod. Důvod k odmítnutí nastoupit k utkání musí mužstvo (mužstva) neprodleně zaslat OVV ČSLH Blansko. Pokud OVV ČSLH důvod uzná, nařídí sehrát utkání v náhradním termínu. Změny rozpisem stanovených termínů utkání ze strany pořadatele musí být nahlášeny nejpozději 4 dny před datem rozpisu, způsobem dle Soutěžního řádu ledního hokeje.

Podmínky startu mužstva v soutěži
Hráči všech mužstev mohou startovat pouze na platný registrační průkaz. Lze startovat i na starší registrační průkazy, do zápisu v tomto případě nebude uvedeno celé číslo registrace, ale jen prvních 6 čísel (datum narození). Přestupy, hostování se řídí Soutěžním řádem ledního hokeje. Střídavé starty hráčů do 21 let byly hlasováním na předsezónním aktivu zakázány.

Rozhodčí, který zjistí nesrovnalosti v registraci, uvede tyto nesrovnalosti do „Zápisu o utkání“ a zadrží registrační průkaz. O výsledku utkání a potrestání viníků rozhodne STK a DK OVV ČSLH Blansko. Výjimky pro případné změny registrace (přestup, hostování) budou povoleny jen ve vážných případech uznaných OVV ČSLH Blansko.

Utkání hraná mimo ZS Blansko a ZS Boskovice
Oddíly, které předpokládají odehrát některá domácí utkání na vlastním kluzišti, oznámí svůj záměr na sekretariát OVV ČSLH Blansko nejpozději při předsezonním aktivu.

Základní podmínky pro udělení licence:

– Šatna

– Sociální zázemí

– Podlaha opatřená ochranným povrchem

Startovné
Každý účastník soutěže (mužstvo) složí na účet OVV ČSLH Blansko částku 2000,- Kč. Oddílům, které se do dalšího ročníku soutěže nepřihlásí, bude zbývající částka převedena nejpozději do 1 měsíce po uzávěrce přihlášek do nového ročníku soutěže zpět na účet oddílu. Zaplacení stanovené částky 2000,- Kč (převodem nebo hotově) je podmínkou pro start v soutěži OP mužů 2020/2021.

Kontrola totožnosti – konfrontace
Způsob a místo kontroly totožnosti určí rozhodčí v souladu se Soutěžním a disciplinárním řádem ČSLH. Kontrole totožnosti jsou přítomni: kontrolovaný hráč a vedoucí mužstev. Hráč do zápisu o utkání nebo jeho přílohy napíše psacím písmem „Byl jsem kontrolován“, vlastnoručně tiskacím písmem jméno, příjmení, datum narození a vlastnoruční podpis. Hráč, ke konfrontaci předloží OP, příp. cestovní pas. Rozhodčí posoudí z dostupných podkladů totožnost hráče, pokud totožnost odpovídá, hráč v zápase pokračuje. V opačném případě hráč nesmí dál v zápase pokračovat. V případě nepředložení OP nebo cestovního pasu bude konfrontace považována za oprávněnou, hráč dále v zápase nesmí pokračovat, o oprávněnosti startu rozhodne DK.